Prāta Spogulis

Dambrete 10x10 Dambrete 8x8 Šahs Monopols Domino Counter-Strike Nardi Bridžs Krustvārdu mīklas Orientēšanās

Zole

Jaunumi


Rezultāti


Foto


Nolikums


Vēsture


Par Prāta spēlēm


Afiša


Taku orientēšanās


Prāta spogulis


Federācijas


Pedagogiem


Organizatori


Atbalstītāji


Domāšanas attīstība


Prāta Stunda6-gadīgajiem


Spēļu noteikumi


Arhīvs


 

DOMĀŠANAS ATTĪSTĪBA PIRMSKOLAI UN 1.– 3. klasei

Teksts izdrukai (MS Word)

Fakultatīvu nodarbību parauga programma

radošuma treniņam „Mācies radoši domāt!”


I Ievads

No pieciem informācijas apstrādes pamata veidiem [1](izzināšanas, atmiņas, konverģentās-savirzošās domāšanas, vērtēšanas un diverģentās-izvērstās domāšanas) programma balstīta uz izvērstās domāšanas attīstīšanu. Dzīvē un mācībās minēto veidu izmantojam vismazāk. Izstrādātajai programmai vajadzētu šo robu aizpildīt.

Radošums – neatņemama intelektuālās attīstības daļa. Diverģentā (izvērstā, sazarotā) domāšana ir radošas darbības noteicēja. To nav iespējams veidot no gadījuma uz gadījumu. Tā prasa mērķtiecīgu, secīgu apmācību un attīstīšanu. Citādi radošās spējas pakāpeniski mazināsies.

Fakultatīvās nodarbības „Mācies radoši domāt!” paredzētas kā palīglīdzeklis pirmskolai (5 un 6 gadus veciem bērniem), skolai no 1. līdz 3. klasei un interešu izglītības iestādēm, lai sekmētu bērnu sagatavošanu skolai un atvieglotu to mācības skolā. Vecuma ierobežojumi nav stingri. Skolotājam ir iespējams orientēties arī uz audzēkņu aktuālo attīstības līmeni: apdāvinātību, viduvējību  vai atpalicību.

Pedagogi programmu var izmantot arī savu autorprogrammu veidošanai.

II Nodarbību mērķis

 Radošuma treniņa „Mācies radoši domāt!” programma domāta:

• radošās domāšanas vispārējo īpašību attīstīšanai (veiklība, lokanība, oriģinalitāte-savdabība, detalizēta izstrāde),

•  atsevišķu radošās domāšanas sastāvdaļu pilnveidošanai.

III Nodarbību uzdevumi

1. – 3. nodarbību gadā

radošuma treniņam „Mācies radoši domāt!”

·  apgūt speciālu radošu domāšanu veicinošu atgādņu (jautājumu, modeļu) sistēmu;

·  attīstīt domāšanas veiklību, izmantojot tematiskus zīmējumus un stāstus, apgūstot prasmes pielietot „prāta viesuļa” (brainstroming) tehniku;

·  iegūt dažādu atjautības spēļu un uzdevumu risināšanas pieredzi domāšanas lokanības un savdabības attīstīšanai; 

·  apgūt iemaņas un prasmes sīkāk izstrādāt savu un cita ideju;

·  apgūt prasmes sadarboties, būt līderim un kopīgi gūt panākumus, padziļināti izprast uzdevumu jēgu un sadarbības biedrus.  

IV Teorētiskais pamatojums

Dž. Gilforda intelekta uzbūves modelis:

DARBĪBAS

 Šis mērījums Dž. Gilforda modelī sastāv no 5 pamata intelektuālām darbībām, ko cilvēks veic ar saņemto informāciju.

Izzināšana – informācijas atrašana, atpazīšana, apzināšana, saprašana.

Atmiņa – informācijas iegaumēšana, saglabāšana, uzkrāšana.

Šis apmācības modelis vērtīgs arī ar to, ka skolotājam uzskatāmi parāda, ka izzināšana un atmiņa ir tikai divi no pieciem informācijas apstrādes pamata veidiem. Tādēļ nodarbībās tiem nevajadzētu dot īpašu priekšroku.

Konverģentā (savirzošā) domāšana – uzdevuma vai problēmas vienīgā pareizā risinājuma atrašana, intelektuāli apstrādājot esošo informāciju. Ar to saprotams risinājums, kas ir „pareizs” šā vārda vispārpieņemtā nozīmē, t.i. tas ir pietiekami tradicionāls modelis mūsu kultūrā.

Vērtēšana – spriedums vai vērtējums par esošo informāciju vai iegūto rezultātu pēc noteiktām mērauklām.

Diverģentā (sazarotā) domāšana – savdabīgu, neparastu ideju radīšana, meklējot vairākas iespējas problēmas atrisināšanai. Piedāvātā radošā programma vērsta uz šīs darbības attīstīšanu.

 SATURS

Šis mērījums satur četrus informācijas pamata veidus, ko izmantojam intelektuālā darbībā.

Tēlaino saturu uztveram konkrētu tēlu (ar redzi, dzirdi u.c.) formā.

Simboliskais saturs sniedz informāciju zīmju, kas kaut ko apzīmē, formā: skaitļi, notis, kodi u.c.

Semantiskais saturs – tā ir informācija, kas sastāv no idejām, domām, jēdzieniem, ko paziņojam ar vārdiem.

Uzvedības saturs atspoguļo starppersonu darbību: motīvus, vajadzības, noskaņojumu, domas, ievirzes, kas noteic ļaužu uzvedību.

PRODUKCIJA (informācijas apstrādes iznākums)

Intelektuālās darbības iznākumā mēs varam informāciju organizēt sešos pamata tipos:

Vienības – nosacīti patstāvīgi un vienreizīgi informācijas vai ziņu elementi.

Klases – dažādas informācijas kopums, ko apvienojam kādas kopējas īpašības dēļ.

Attiecības – objektu un informācijas vienību savstarpējo saikņu un attiecību raksturs.

Sistēmas – objektu vai informācijas vienību kopums, kam piemīt kopējas īpašības un noteikts savstarpējo saikņu raksturs.

Transformācijas (pārveidošanas) – jebkuras informācijas izmaiņas, tās pārveidošana u.c. Neparastas pārveidošanas raksturīgas radošai darbībai.

Implikācijas (sasaistīšana )  - secinājumi, kas iziet ārpus esošās informācijas, bet ir saistīti ar to un no tās izrietoši.

V Nodarbību saturs

Uzdevumu tipi:

 

Uzdevumu tipi

Apzīm

Sk. nodarbības pa gadiem

Pa gadiem

1.

2.

3.

 1.  

Tēlu vienības:  a) vizuālās ,

b) audiālās, c) kustību

TV

1.,4.,10.,/1.,16./0

   3/2/0

 1.  

Simboliskās vienības:

a) skaitļi, b) piktogrammas,

emblēmas,c) kodi, d) notis,

e) cita veida

SbV

4.,/4.,7.,/5.

1/2/1

 1.  

Semantiskās vienības:

ar vārdiem izteiktas idejas, domas, jēdzieni 

SeV

1.,10.,/1.,10.,

16.,/0

2/3/0     

 1.  

Uzvedības vienības

UzV

0/0/16.

0/0/1

 1.  

Tēlu klases

TKl

16.,/13.,/0

1/1/0

 1.  

Semantiskās klases

SeKl

16.,/13.,/0

1/1/0

 1.  

Uzvedības klases

UzKl

0/0/8.

       0/0/1

 1.  

Tēlu attiecības

TAt

0/2.,/0

       0/1/0

 1.  

Simboliskās attiecības

SbAt

0/2.,4.,/9.

0/2/1

 1.  

Semantiskās attiecības

SeAt

14.,/12.,/4.,6.

1/1/2

 1.  

Uzvedības attiecības

UzAt

0/12.,/12.,13.

0/1/2

 1.  

Tēlu sistēmas

TSis

2.,17.,18.,/11.,14.,/0

3/2/0

 1.  

Simboliskās sistemas

SbSis

0/8.,/0

0/1/0

 1.  

Semantiskās sistēmas

SeSis

18.,/6.,12.,14.,/10.,15.

1/3/2

 1.  

Uzvedības sistēmas

UzSis

0/12.,/16.

0/1/1

 1.  

Tēlu sasaistīšanas (implikācijas)

TSas

7.,9.,11.,13.,/3.,9.,14.,/2.

4/3/1

 1.  

Simboliskās sasaistīšanas

SbSas

5.,8.,/3.,/0

2/1/0

 1.  

Semantskās sasaistīšanas

SeSas

6.,/6.,14.,/11.,18.

       1/2/2

 1.  

Tēlu pārveidošanas(transformācijas)

TTr

12.,15.,/5.,/3., 7.

2/1/2

 1.  

Semantiskās pārveidošanas

SeTr

3.,/10.,17.,/1., 3.

1/2/2

 1.  

Simboliskās pārveidošanas

SbTr

0/0/14.

0/0/1

 1.  

Detaļu izstrādāšana

DET

7.,8.,9.,11.,13.,/15.,18.,/2.,17.

5/2/2

Uzdevumu tipu izmantošanas plāns

Nodarbība

1. nodarbību gads

2. nodarbību gads

3. nodarbību gads

 1.  

TV; SeV

TV vai SeV

SeTr

 1.  

TSis

TAt vai SbAt

TSas; DET

 1.  

SeTr

TSas: SbSas

TTr; SeTr

 1.  

TV; SbV

SbV; SbAt

SeAt

 1.  

SbSas

TTr

SbV

 1.  

SeSas

SeSis; SeSas

SeAt

 1.  

TSas; DET

SbV

TTr

 1.  

SbSas; DET

SbSis

UzKl

 1.  

TSas; DET

TSas

SbAt

 1.  

TV; SeV

SeTr ;                       SeV

SeSis

 1.  

TSas; DET

TSis

SeSas

 1.  

TTr

SeAt;UzAt;SeSis;UzSis

UzAt

 1.  

TSas; DET

TKl; SeKl

           SeAt vai UzAt

 1.  

SeAt

TSis;SeSis;TSas;SeSas

SbTr

 1.  

TTr

SeDET

SeSis

 1.  

TKl; SeKl

SeV; TV

UzV; UzSis

 1.  

TSis

SeTr

SeDET

 1.  

TSis; SeSis

SeDET

SeSas

J. Gatanova (Sankt – Pēterburga) izstrāde.

Paskaidrojumi: 1) pa labi novirzīti uzdevumu tipa atkārtojumi gada ietvaros;

   2) ar kursīvu atzīmēti jauni uzdevumu tipi;

                           3) nodarbības organizē divos ciklos pa 18 katrā. Otrā cikla uzdevumu tipi un to izkārtojums atkārto pirmo ciklu;

                           4) pa labi no uzdevumu tipu uzskaitījuma iekavās norādīts attiecīgo uzdevuma tipu pielietošanas skaits katrā apmācību gadā.

VI Mācību satura īstenošanas nosacījumi un secība, apguvei paredzētais laiks

Šajā sadaļā parādīts, kā skolēni pakāpeniski apgūst radošās darbības prasmes atbilstoši katram stundas tematam. Tai skaitā prasmes strādāt individuāli un grupā, uzņemoties dažādas lomas, plānot pētījumu, iegūt un apstrādāt informāciju, iepazīstināt ar iegūtajiem rezultātiem un tos apspriest.

Radošuma treniņa īstenošanas nosacījumi

1.      Treniņu grupā 8 – 14 dalībnieki.

2.      Plānotas 36 nodarbības gadā (viena nodarbība nedēļā), kas sadalītas divos ciklos pa 18 nodarbībām katrā. Otrajā ciklā atkārtojas pirmā cikla uzdevumu tipu virknējums.

3.      Vienas nodarbības ilgums – 40 min.

4.      Pēc katras nodarbības vēlams uzdot mājas darbu, kas veicams 2 – 3 dienas pēc nodarbības ar vecāku līdzdalību (!). Lai šādām papildus nodarbībām būtu pienācīga atdeve, liederīgi vecākiem izskaidrot radošuma treniņa īpatnības un lietderību, aicināt tos aktīvi piedalīties minēto mājas darbu izpildē.

5.      Radošuma treniņš pilnībā veiks savu virsuzdevumu, ja pedagogi savās stundās centīsies aktīvi izmantot radošuma treniņā lietotās tehnoloģijas.

Tematiskā plānojuma komentāri

 • Norādītais nodarbību skaits, kurās skarts attiecīgais temats, ir orientējošs un var mainīties atkarībā no sasniegtā.

 • Tematisko plānojumu īstenojot, nepieciešams ievērot E. P. Torensa radošās darbības modelī minētos trīs nosacījumus.

Radošu darbību varam sagaidīt, ja -

1)      nodarbība ir interesanta, pievilcīga, bez spriedzes! Nepieciešama drošības sajūta. Veicināma iztēle, radošuma brīvība.

2)      piedāvātie uzdevumi balstās uz labi apgūtu un izprastu informāciju. Pirmo soli – vieglu! Katram katrā nodarbībā vajadzīgs ievērots (kaut kādā veidā pieminēts) panākums.

3)      ievirzē katram panākta skaidra instrukcijas sapratne, kas rada priekšstatu par izpildes ceļiem un atbilstošiem pieturas punktiem (uzvedinoši jautājumi, modeļi uc.).

1. nodarbību gads

Nodarbību mērķi un metodika

1.

gads

Uzdevumu tipi

Mērķis attīstīt:

Metodika un uzdevumi

 1.  

TV; SeV

domāšanas veiklību

Dažāda vārda sapratne.

 1.  

TSis

tēlu domāšanas lokanību

Tēlu konstruēšana: no punkta uz punktu.

 1.  

SeTr

runas veiklību

Izdomāt citu nobeigumu stāstam.

 1.  

TV; SbV

domāšanas veiklību, lokanību

Vienādu noskaņojumu rada dažādas situācijas

 1.  

SbSas

domāšanas veiklību, lokanību

Rast citu jēgu, pievienojot jaunas detaļas.

 1.  

SeSas

iztēli un runas savdabību

No zīmējumu virknes veidot stāstu.

 1.  

TSas; DET

detaļu izstrādi un savdabību

Veidot zīmējumu, detalizējot doto attēlu.

 1.  

SbSas; DET

domāšanas veiklību, lokanību

Tēlu dažādošana, pievienojot detaļas.

 1.  

TSas; DET

vērīgumu un iztēli

Tēla pilnveidošana, pievienojot detaļas.

 1.  

TV; SeV

tēlu domāšanas veiklību,lokan

Dažāds notikuma nozīmīgums.

 1.  

TSas; DET

tēlu domāšanas veiklību,lokan

Tēlu konstruēšana, dažāda izmantošana.

 1.  

TTr

neverbālu savdabību,lokanību

Pazīstamu tēlu pārveidošana.

 1.  

TSas; DET

kombinēšanas prasmes

Pazīstamu tēlu neparasta pielietošana.

No parastām detaļām neparastu veselo.

 1.  

SeAt

runas lokanību

Izdomāt vienkāršas atskaņas.

 1.  

TTr

veiklību darboties ar tēliem

Atrast vienādas krāsas priekšmetus.

 1.  

TKl; SeKl

runas veiklību,lokanību, kombinēšanas prasmes

Domas strukturēšana, priekšmetu un darbību klasifikācija.

 1.  

TSis

iztēli un tēlaino domāšanu, kombinēšanas prasmes

Neparastu tēlu kombinēšana no detaļām.

 1.  

TSis;   DET SeSis

iztēli un tēlaino domāšanu, plānošanu, detalizēšanu

Dažāda virziena radoši sacerējumi, zīmējumi, freskas uc.

 

2. nodarbību gads

Nodarbību mērķi un metodika

 

2. gads

Uzdevumu tipi

Mērķis attīstīt un nostiprināt:

Metodika un uzdevumi

 1.  

TV vai SeV

domāšanas veiklību

Objekti ar kopējām īpašībām.

 1.  

TAt vai SbAt

domāšanas veiklību,lokanību

Izmēru nosacītība. Cits skatu punkts.

 1.  

TSas: SbSas; DET

iztēli, detalizēšanu

Izmaiņas ar simbolu detalizēšanu.

 1.  

SbV; SbAt

simbolu veidošanu

Veido ideju, domu simbolus.

 1.  

TTr

iztēli, savdabību

Neizteiksmīgas detaļas izmantošana tēla veidošanai.

 1.  

SeSis; SeSas

iztēli, savdabību „prāta viesulī”

Attēlotā notikuma pārveidošana laikā (pagātne, tagadne, nākotne).

 1.  

SbV

veiklību, lokanību „prāta viesulī”

No dotā vārda burtiem kombinēt citus vārdus.

 1.  

SbSis

prasmi no simboliem radītu sistēmu izmantošanā

Dažādu kodu un šifru pielietošana. Morze, karte, ceļa zīmes uc.

 1.  

TSas

verbālas un neverbālas informācijas savdabīga saistīšana, detalizējot tēlus

Nozīmīšu konstruēšana dažādiem mērķiem (saukļiem, notikumiem uc.)

 1.  

SeTr; SeV                 

domāšanas veiklību,lokanību, savdabību

Objekta dažāda izmantošana (dažādas puses, īpašības).

 1.  

TSis

neverbālo lokanību, izstrādi

Objektu konstruēšana no dotām figūrām.

 1.  

SeAt;UzAt; SeSis;UzSis

domāšanas lokanību, situācijas vērtēšanu no dažādiem skatu punktiem

Iejusties dažādu personāžu lomās (par ko domā x, y, z ?).

 1.  

TKl; SeKl

domāšanas veiklību, lokanību, prasmi salīdzināt, klasificēt

Kopējas pazīmes dažādiem objektiem, to grupēšana pēc pazīmēm

 1.  

TSis;SeSis;TSas;SeSas

prasmi apvienot tēlu un semantisko informāciju, secīgi atstāstīt notikumu gaitu

Attēlu secība komiksā, stāsta ilustrācijās. Atjaunot pareizo attēlu secību, ja tie sajaukti.

 1.  

SeDET

pārtapšanas prasmi, iztēli un radošas sacerēšanas iemaņas

Priekšmeti „atdzīvojas”, to sajūtas un domas.

 1.  

SeV; TV

domāšanas veiklību, lokanību „prāta viesuļa” apstākļos, prasmi aprakstīt objektu

Objektu raksturojoši vārdi. Priekšmetu atpazīšana pēc raksturojošiem vārdiem.

 1.  

SeTr

 radošo iztēli, domāšanas savdabību

Teikumi, stāstiņi par objektiem ar apgriestām īpašībām.

 1.  

SeDET

verbālo veiklību, savdabību

Sajauktās pasakas.

3. nodarbību gads

Nodarbību mērķi un metodika

 

3. gads

Uzdevumu tipi

Mērķis attīstīt un nostiprināt:

Metodika un uzdevumi

 1.  

SeTr

iztēli, domāšanas veiklību, savdabību

Izdomāt neparastu notikumu sekas.

 1.  

TSas; DET

neverbālu lokanību, detaļu izstrādāšanu

Figūras mums visapkārt. Fragmentu pilnveidošana ar detaļām, paraksti darinājumiem

 1.  

TTr;                    SeTr

„prāta viesuļa” paņēmienus, domāšanas veiklību

Atklāt objektu, parādību palielināšanas, samazināšanas, citu īpašību izmaiņu sekas.

 1.  

SeAt

iztēli, verbālu veiklību, lokanību

Atrast trāpīgus salīdzinājumus, raksturojumus (epitetus).

 1.  

SbV

verbālu veiklību

Jaunu vārdu darināšana ar priedēkļu un galotņu pievienošanu.

 1.  

SeAt

verbālu lokanību

Veidot „vārdu koku”, saistot vārdus, to kopas ar jēdzieniskām asociācijām.

 1.  

TTr

tēlu domāšanas veiklību, lokanību

Maskēšana. Doto tēlu padarīt neievērojamu, zīmējot maskējošu apkārtni, kas tēlu neaizsedz.

 1.  

UzKl

veiklību, lokanību uzvedībā, prasmi klasificēt uzvedības veidus

Notēlot emocijas, noskaņojumus, atpazīt tos un attēlot ar seju un roku zīmējumiem. Attēlu grupēšana. Neparastas grupas.

 1.  

SbAt

verbālu veiklību, lokanību, prasmi atrast simboliskas saites

Krustvārdu mīklu sastādīšana un risināšana.

 1.  

SeSis

domāšanas veiklību, lokanību, prasmi vārdus organizēt aprakstā

Veidot teikumu, izmantojot dotos, loģiski nesaistītos vārdus. Citu ierobežojumu izmantošana.

 1.  

SeSas;       DET

prasmi detalizēti izstrādāt tēmu

Sacerēt stāstiņu par notikumu neparastā skatījumā. (Citplanētietis..)

 1.  

UzAt

domāšanas veiklību, lokanību, savdabību

Cilvēka vārda dažādošana atšķirīgās situācijās.

 1.  

           SeAt vai UzAt

domāšanas  lokanību, savdabību

Atrast trāpīgu izteicēju (vārdu grupu) dažādās (pretējās) situācijās.

 1.  

SbTr

domāšanas veiklību, savdabību

Vārdu apslēpt teikumā. Svešvārdu atcerēšanās paņēmiens.

 1.  

SeSis

iztēli, verbālu savdabību

Izdomāt stāstiņam citu nobeigumu, kas rada savādāku noskaņu.

 1.  

UzV; UzSis

domāšanas veiklību, „prāta viesuļa” paņēmienus

Izdomāt, kā uzlabot citiem garstāvokli

 1.  

SeDET

verbālu veiklību, lokanību, savdabību, „prāta viesuļa” paņēmienus

Izplānot paredzamo darbību (izbraukumu, klases vakaru uc.).

 1.  

SeSas

iztēli, verbālu savdabību

Uzrakstīt reportāžu par notikumu.

Tēmu saraksts

1. temats [2] 54 nodarbībās (18,12,24) [3]
Domāsim ātri un ražīgi. (Domāšanas veiklība – vieglums, ar kādu vajadzības gadījumā izmantojam atmiņā saglabāto informāciju.)
2. temats 
48 nodarbībās (18,12,18)

Paskatīsimies no citas puses. (Domāšanas elastība-lokanība – spēja pārvarēt ierasto, lai mainītu pieeju problēmai.)

3. temats  30 nodarbībās (6,10,14)

Meklēsim neparasto. (Oriģinalitāte-savdabība – neparasta, reti satopama reakcija.)
4. temats  24 nodarbībās (8,10,6)

Saskatīsim neredzamo. (Fantāzija un iztēle – spējas ieraudzīt to, kā nav, izmantojot informāciju, kas ir atmiņā. Tas ir ceļš no zināšanām uz jaunām idejām.)

5. temats  24 nodarbībās (12,6,6)

Jaunām domām izmantosim sīkumus. (Detalizēšana – sīkāka izstrādāšana, pārveidojot vai sarežģot vienkāršu stimulu.)

6. temats  10 nodarbībās (0,4,6)

Jaunas iespējas meklēsim kopā.[4] („Prāta viesulis” – tehnika domāšanas veiklības attīstīšanai, kur grupas darbībā ideju ražošana-ģenerēšana laika ziņā nošķirta no piedāvāto risinājumu vērtēšanas.)

7. temats  38 nodarbībās (10,14,14)

Apslēptu saikņu meklējumi. (Salīdzinot atklājam saiknes /sinektika/, kas dod iespējas paraudzīties uz cilvēku, idejām, jūtām, notikumiem jaunā veidā. Joki, mīklas un asprātības spēles veido negaidītas saistības starp notikumiem un idejām.)

8. temats  22 nodarbībās (8,8,6)

Kombinēšanas daudzveidīgie iznākumi. (Pārveidošana. Grupēšana un klasificēšana. Plānošana un sintēze.)

9. temats  22 nodarbībās (6,10,6)

Simboli un to sasaistīšana. (Vispārpieņemta zīme, tēls vai to kopums vispārinātas idejas, jēdziena vai jūtu izteikšanai. Simbolu veidošana. Simbolu sistēmas.)

VII Sagaidāmie rezultāti

Svarīgākais ir pats radošās darbības treniņš, ko gūst meklējumos un atbilžu izdomāšanā. Vingrinājumu interesantums bērnam savukārt izraisa vēlēšanos izdomāt kaut ko pašam bez citu ierosmes. Tādejādi, vērtējot padarīto, bērna aktivitāte un pašdarbība ir svarīgāka par izpildes līmeni. Katra bērna progress ir individuāls, jo atkarīgs no daudziem ārējiem un iekšējiem apstākļiem.

 Bieža piedalīšanās radošās spēlēs attīsta radošuma motivāciju arī citās darbībās un veicina radošo spēju izaugsmi, kas ir iespējama katram cilvēkam, neatkarīgi no viņa intelekta līmeņa.

Līdzīgu uzdevumu sakārtošana katrā nodarbību gadā divos ciklos dod iespēju otrā pusgada laikā tekoši salīdzināt rezultātus ar sasniegumiem pirmajā pusgadā.

Šāda pieeja dod ticamākus vērtējumus salīdzinājumā ar īpašu testu izmantošanu mācību gada sākumā un beigās. Tas tādēļ, ka testu mērījumu rezultāti ir atkarīgi no bērna psihiskā un fiziskā stāvokļa, tā brīža ievirzes, rakstura īpatnībām un vēlēšanās piedalīties mērīšanā. Bez tam programmā izmantotie vingrinājumi sasaucas ar uzdevumiem šobrīd atzītākā radošuma pārbaudes kompleksā, ko konstruējis E.P.Torenss.

Zināšanai: Lai novērtētu radošuma līmeni, testos izmanto trīs mērauklas:

a)       ražīgumu (produktivitāti) – kopējo atbilžu skaitu (visas atbildes atzīst par pareizām);

b)       lokanību – dažādu kategoriju skaits atbildēs (viena veida atbildes pieņem par vienu atbildi);

c) savdabību – grupā reti sastopamas atbildes (piem. 1 atbilde, kas ir atšķirīga no citu bērnu atbildēm 10 audzēkņu grupā).

VIII Nodarbību konspektu paraugi

1.     nodarbība

Mainīgais vārds

Ievirze. Viens un tas pats vārds cilvēkiem var radīt dažādus priekšstatus. Pavaicājiet katram bērnam, kas viņam nāk prātā, dzirdot vārdu „liels”. Atbildes uzrakstiet uz tāfeles. Pievērsiet bērnu uzmanību, ka, dzirdot vienu un to pašu vārdu, katrs domā par kaut ko citu.

Pamata uzdevums. Palūdziet bērnus blakus zīmējumā uzzīmēt vai uzrakstīt, ko viņi iedomājās, dzirdot vārdu „labs”. Atļautas visas izteiksmes formas un līdzekļi. Veiciniet bērnu atraisītību un labsajūtu. Pēc uzdevuma izpildes uz stenda izveidojiet fresku „LABS”.

Papildus uzdevums. Piedāvājiet bērniem mājās uzzīmēt, izgriezt no veciem žurnāliem attēlus uc., ko viņi saista ar vārdiem „rīts”, „sports” vai cits (bērnu piedāvāts) vārds. Aiciniet vecākus palīdzēt! Pēc tam bērni uz lielas lapas piestiprina savus darinājumus, veidojot kolāžu ap izvēlēto vārdu. Paslavējiet visus bērnus par labo veikumu!

19. nodarbība

 Mainīgais vārds

Pēc tam, kad ir notikušas pirmās 18 nodarbības un izpildīti visi uzdevumi no 1 A līdz 18 A, nākamo 18 nodarbību uzdevumi no 1B līdz 18 B ir līdzīgi pirmās sērijas uzdevumiem un, veidojot otru ciklu, dod iespēju salīdzināt abu ciklu rezultātus un vērtēt izmaiņas.

2. nodarbība

No punkta uz punktu

Ievirze. Uz tāfeles uzzīmējiet dažus 16 punktu komplektus. Paskaidrojiet, ka zīmēsim, savienojot punktus ar taisnām līnijām un tad attēloto veidojumu nosauksim. Lūk, „buru laiva”. Brīvprātīgais uz tāfeles veido savu zīmējumu. Grupa mēģina atpazīt ieceri. Pēc tam autors paraksta nosaukumu. Var pie tāfeles uzaicināt vēl kādu brīvprātīgo.

Pamata uzdevums. Uzdevumu lapā (sk. pa kreisi) aiciniet bērnus zīmēt, iesākot ar iezīmēto punktu „1”. Tad darinājumus nosauc. Vēlams neatkārtoties! Zīmējumus var izkrāsot. Veidojiet uzdevumu lapu izstādi. Uzslavējiet visus par centību un izdomu!

Iespējamais papildus uzdevums. Koka dēlītī (20x30 cm) iesitiet 16 nagliņas, tā veidojot 16 punktu komplektu. Savienotāju līniju vietā bērni var izmantot krāsainus diegus, lentītes, gumijas uc.

XI Terminu skaidrojumi

Termins – vārds vai vārdu savienojums, kas apzīmē jēdzienu kādā speciālā zināšanu nozarē (zinātnē, mākslā, tehnikā uc.).

Radošums –  (jaunrade, kreativitāte). Tādu ideju izvirzīšana, kas ir jaunas un oriģinālas to radītājam. Nav svarīgi, cik jaunas un oriģinālas izvirzītās idejas ir citiem cilvēkiem.

Oriģināls – (savdabīgs, neparasts). Pirmreizīgs attiecīgai personai vai to grupai. Šādā nozīmē termins izmantots programmas aprakstā.

Izzināšana, izziņa – (kognitivitāte). Īstenībā vēroto parādību, to būtības un likumsakarību atspoguļošana (apjēgšana, saprašana, apguve) cilvēka apziņā.  

Atmiņa – Psihisku norišu kopums, kas nodrošina informācijas radīto, pieredzē gūto domu, tēlu, kustību, modeļu utt. iegaumēšanu, saglabāšanu, atjaunošanu apziņā un aizmiršanu.

Konverģentā (savirzošā) domāšana – Domāšana, kas balstās uz analītisku pieeju, uz līdzību atrašanu atšķirīgas izcelsmes iezīmēs, lai veidotos vienots risinājums. Problēmu risināšanā galvenokārt izmanto vispārpieņemtas kārtulas un formas, tādejādi ierobežojot jaunas informācijas izmantošanu.

Diverģentā (izvērstā, sazarotā) domāšana – Domāšana, kas balstās uz vispārinātu īstenības izzināšanu, meklējot atšķirības no kopīgā, sākotnējā. Vairāk virzīta uz daudzveidīgiem kādas problēmas risinājuma variantiem, elastīgi kombinējot jauno informāciju.

Vērtēšana, novērtēšana – Atziņas izteikšana par esošās informācijas vai iegūto rezultātu vērtību (kvalitatīvu vai kvantitatīvu), nozīmīgumu u. tml., izmantojot  noteiktas mērauklas.

Tēlainība – Īstenības atspoguļojuma forma, ko rada iztēle un kas izpaužas kā īstenības atveide vispārinātos uzskatāmos asociatīvos tēlos.

Tēlaino saturu uztveram konkrētu tēlu (ar redzi, dzirdi u.c.) formā.

Simbols – 1) Noteiktā sabiedrības daļā pieņemta un saprotama zīme, tēls vai to kopums, ko lieto vispārinātas idejas, jēdziena vai jūtu izteikšanai; nosacīts kāda lieluma apzīmējums, kas pieņemts kādā zinātnes nozarē.

                 2) Persona, lieta, parādība u.c. ar tai piemītošām īpašībām, ar kurām šī persona, lieta, parādība ieguvusi noteiktu sabiedrisku vērtējumu un kuru dēļ sabiedrībā par to izveidojies noteikts priekšstats un secinājumi.

Simboliskais saturs sniedz informāciju zīmju, kas kaut ko apzīmē, formā: skaitļi, notis, kodi, hieroglifi u.c.

Semantika – (no grieķu v. – semantikos – apzīmējošs). Valodas vienības (vārda, vārda daļas, vārdu savienojuma) jēdzieniskā nozīme. Semantisks – tāds, kas saistīts ar vārdu nozīmi. Šādā nozīmē termins izmantots programmas aprakstā.

Semantiskais saturs – tā ir informācija, kas sastāv no idejām, domām, jēdzieniem, ko paziņojam ar vārdiem.

Uzvedība – (rīcība, izturēšanās, uzvešanās, dzīves veids kopumā). Indivīda rīcības ārējā izpausme, ko parasti nosaka dzīvei svarīgās vajadzības un vides apstākļi, kā arī tuvākajā apkārtnē vai plašākā sabiedrībā pieņemtās estētiskās, tikumiskās stingri noteiktās izturēšanās normas.

Uzvedības saturs atspoguļo starppersonu darbību: motīvus, vajadzības, noskaņojumu, domas, ievirzes, kas noteic ļaužu uzvedību.

Vienības – nosacīti patstāvīgi un vienreizīgi informācijas vai ziņu elementi.

Klases – dažādas informācijas kopums, ko apvienojam kādas kopējas īpašības dēļ.

Attiecības – objektu un informācijas vienību savstarpējo saikņu un attiecību raksturs.

Sistēmas – objektu vai informācijas vienību kopums, kam piemīt kopējas īpašības un noteikts savstarpējo saikņu raksturs.

Transformācijas (pārveidošanas) – jebkuras informācijas izmaiņas, tās pārveidošana u.c. Neparastas pārveidošanas raksturīgas radošai darbībai.

Implikācijas (sasaistīšanas)  - secinājumi, kas iziet ārpus esošās informācijas, bet ir saistīti ar to un no tās izrietoši.

Domāšanas veiklība – vieglums, ar kādu vajadzības gadījumā izmantojam atmiņā saglabāto informāciju. Tās novērtēšanai izmanto domāšanas produktivitāti (ražīgumu), ko izsaka ar kopējo atbilžu skaitu, atzīstot par pareizām visas atbildes, kas atbilst izvirzītajiem nosacījumiem.

Domāšanas elastība (lokanība) – spēja pārvarēt ierasto, lai mainītu pieeju problēmai. To var novērtēt ar dažādu kategoriju skaits atbildēs (viena veida atbildes pieņem par vienu atbildi).

Oriģinalitāte (savdabība) – neparasta, reti satopama reakcija. Grupā to var vērtēt ar reti sastopamu atbilžu skaitu (piem. 1 atbilde, kas ir atšķirīga no citu bērnu atbildēm 10 audzēkņu grupā).

Fantāzija un iztēle – spējas ieraudzīt to, kā nav, izmantojot informāciju, kas ir atmiņā.

Detalizēšana – sīkāka izstrādāšana, pārveidojot vai sarežģot vienkāršu stimulu.

„Prāta viesulis” (Prāta vētra, brainstroming angl.) – tehnika domāšanas veiklības attīstīšanai, kur grupas darbībā ideju ražošana (ģenerēšana) laika ziņā nošķirta no piedāvāto risinājumu vērtēšanas. Ideju ražotāji un risinājumu vērtētāji var būt dažādas personas vai to grupas.

[1] Skatīt Dž. Gliforda intelekta uzbūves modeli 2. lpp.

[2] Vienā nodarbībā var izmantot divas vai vairākas tēmas. Nodarbībās temati var savstarpēji „pārklāties”, papildinot viens otru.

[3] Iekavās norādīts nodarbību skaits pa gadiem (1.,2.,3.), kad izmantota attiecīgā tēma.

[4] „Prāta viesuļa” tehniku var izmantot jebkurā nodarbībā. Taču iepriekš jāizklāsta šīs tehnikas nosacījumi un jānostiprina paņēmienu pielietošanas prasmes.

Logins:

Parole:

Agribalt

Izglītības un Zinātnes Ministrija

Dobeles Bērnu un Jauniešu Centrs

SEB banka

Dobeles Dzirnavnieks

AS Tērvete

AS Baltic Candles

Swedbank

Tenax

AS Spodrība

Latvijas Universitāte